Eettiset lähtökohdat

Ohjauksen eettiset periaatteetAvaa otsikoita klikkaamalla niitä

  Eettinen ohjaus on käytännössä
 • asiakkaan toiveita, tavoitteita ja tunteita kunnioittavaa vuorovaikutusta
 • oman ammattitaidon kehittämistä
 • tiedon ajantasaisuuden ylläpitämistä
 • taustalla vaikuttavien ajatusten, odotusten ja arvojen tiedostamista
 • itsestä huolehtimista ja oman osaamisen rajojen tiedostamista
 • aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
  Nämä asiat mahdollistavat
 • luottamuksellisen ohjaussuhteen syntymisen
 • asiakkaan aidon kohtaamisen
 • asiakkaan valintojen kunnioittamisen ja
 • molemminpuolisen oppimisen
  Ohjaajan tehtävä onkin
 • kulkea omana persoonana asiakkaan rinnalla
 • elää ohjaustilanteen mukana
 • herätellä asiakasta näkemään uusia mahdollisuuksia
 • rohkaista ja kannustaa eteenpäin
 • auttaa omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamisessa sekä
 • auttaa asiakasta löytämään ja pääsemään lähemmäksi omia tavoitteitaan
Ohjaajan tehtävä on herättää asiakas pohtimaan monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja auttaa asiakasta kohti hänen tavoitteitaan. Tämä tehdään asiakkaan omia valintoja, toiveita, tarpeita ja tunteita kunnioittaen.
Ohjaaja huolehtii välittämänsä tiedon ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja monipuolisuudesta. Ohjaustyötä tehdään rehellisesti ja asiakkaan tunteita kunnioittaen. Ohjaaja arvioi käyttämänsä materiaalin soveltuvuutta tapauskohtaisesti ja kunnioittaa tekijänoikeuksia ohjausmateriaalia käyttäessään.
Luottamus on ohjauksen ydin. Ohjaaja pyrkii omalla toiminnallaan muodostamaan luottamuksellisen ohjaussuhteen ja turvallisen ohjausympäristön muuttavissakin ohjaustilanteissa. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakia ja siitä keskustellaan asiakkaan kanssa. Ohjaaja ei keskustele ohjaustilanteista tai asiakkaidensa asioista ulkopuolisten henkilöiden kanssa tai julkisissa tiloissa. Konsultointiin pyydetään asiakkaan lupa tai se tehdään nimettömästi.
Ohjaaja tiedostaa ohjaukseen mahdollisesti vaikuttavat omat käsityksensä, arvonsa ja odotuksensa sekä yhteiskunnasta ja kulttuureista kumpuavat arvot, normit ja intressit.
Ohjaaja havainnoi omaa työtään, kerää palautetta ja reflektoi työskentelyään. Ohjaaja on avoin jatkuvalle uuden oppimiselle ja kehittää ammattitaitoaan säännöllisesti esimerkiksi täydennyskoulutuksen sekä tietojen päivittämisen avulla.
Ohjaaja tekee moniammatillista yhteistyötä ja konsultoi tarvittaessa muita asiantuntijatahoja laajasti ja oma-aloitteisesti toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen. Ohjaaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa erilaisten palveluiden pariin.
Ohjaajan on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ohjaaja on halukas kysymään neuvoa ja hakemaan apua tarvittaessa.
Yllä kuvattujen ohjauksen eettisten periaatteiden kuvauksessa on hyödynnetty Suomen Opinto-ohjaajien eli SOPO ry:n laatimia eettisiä periaatteita.

Kysymyksiä ja pohdintoja
Monet epävarmuuden tunnetta käsittelevät asiakkaat saattavat toivoa ohjaajalta tilanteen ratkaisemista tai selkeää ohjeistusta päätöksentekoon. Kuinka toimit ja kommunikoit eettisesti tällaisessa ohjaustilanteessa?
Toisinaan asiakkaan haaveet ja realistiset mahdollisuudet ovat ristiriidassa keskenään. Kuinka itsemääräämisoikeuden ja totuudellisuuden periaatteet yhdistyvät esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakkaan mahdollisuus päästä opiskelemaan tai työllistyä tietyllä alalla näyttää tilastojen valossa epävarmalta?
Kuinka viestit luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta asiakkaalle? Kuinka asiakkaan taustat ja aiemmat kokemukset viranomaisista saattavat heijastua luottamuksen kokemiseen?
Jokaisessa kulttuurissa on omat sääntönsä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Miten länsimainen kulttuuri näkyy tavassasi toteuttaa ohjausta?
Voiko ammattitaitoa ja ohjaajuutta kehittää verkossa? Käy tutustumassa esimerkiksi Opinto-ohjaus kaikille kiinnostuneille -Faceryhmään.
Kuinka huolehdit ohjauksen eettisyydestä esimerkiksi tulkin kanssa työskennellessäsi?
Milloin ja miten oma vointisi saattaisi vaikuttaa ohjaussuhteeseen tai työhösi?


Lisätietoja: Ohjausosuuskunta Ote. Toimintamme eettiset periaatteet. https://www.ohjausote.com/ohjauksen-eettiset-periaatteet (luettu 24.2.2019)
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry. 2009. Opinto-ohjaajan työn eettiset periaatteet. http://www.sopo.fi/yhdistys/eettiset%20periaatteet/ (luettu 24.2.2019)

Reflektointiharjoitukset

Orientoiva tehtävä: Minä kohtaajana
Ennen kuin ryhdyt tutustumaan ohjauksen teoriapohjaan ja monikulttuuriseen ohjaukseen, virittäydy aiheeseen käyttämällä muutama minuutti aikaa pieneen pohdintaan siitä, millainen ohjaaja ja kohtaaja sinä tällä hetkellä olet. Varaa itsellesi halutessasi muistiinpanovälineet ja klikkaa orientoiva tehtävä käyntiin.
Lähde liikkeelle palauttamalla mieleesi tilanne, jossa itse koit tulleesi autetuksi ja ymmärretyksi.
 • Mikä auttamistilanteessa onnistui?
 • Mitä auttaja olisi voitu tehdä toisin?
 • Mistä elementeistä koostuu sinun mielestäsi onnistunut ohjaus- tai auttamistilanne?
Pohdi seuraavaksi tilannetta, jossa kohtaat uuden ihmisen:
 • Mihin sinä kiinnität ensimmäisenä huomion kohdatessasi uuden ihmisen?
 • Miten toivoisit, että sinut kohdataan?
 • Mikä on sinusta tärkeintä asiakkaan kohtaamisessa?
Pohdi vielä itseäsi ohjaajan roolissa:
 • Mitä ohjaus sinulle tarkoittaa ja mihin haluat ohjauksellasi pyrkiä?
 • Millainen ohjaaja haluat olla?
 • Mitkä ovat vahvuuksiasi ohjaajana ja missä voisit vielä kehittää itseäsi?
Hienoa, että pysähdyit hetkeksi miettimään itseäsi ohjaajana! Tutustu seuraavaksi lisää sinua kiinnostaviin ohjauksen teemoihin ja pohdi, voisivatko ne tarjota ripauksen uutta osaksi sinun ohjaajuuttasi.
-----------------------------------------------------------------
Reflektiotehtävä: Minä ohjaajana Nyt kun olet perehtynyt ohjauksen teoriaan ja monikulttuurisen opinto- ja uraohjauksen kokonaisuuteen, pysähdy lopuksi pohtimaan lukemaasi ja omaa ohjaajuuttasi muutaman kysymyksen avulla. Voit kirjoittaa ajatuksiasi halutessasi ylös.
 1. Miten kuvailisit sinun ohjausotettasi ja ohjauksen käyttöteoriaasi tällä hetkellä?
 2. Miten oma taustakulttuurisi ja sen arvot vaikuttavat siihen, miten ajattelet työstä, opiskelusta, ammateista, opintopoluista ja hyvästä elämästä?
 3. Miten kertoisit eri kieli- tai kulttuuritaustaiselle ohjattavalle, mitä ohjaus on ja mihin sillä pyritään?
Hienoa! Palaa näihin kysymyksiin ja omiin pohdintoihisi aina silloin tällöin niin näet, missä olet sillä hetkellä menossa ohjaajuudessasi ja onko siihen ehkä tullut jotain uutta mukaan.